Համաձայն ՀՀ Ընտրական Օրենսգրքի 22-րդ հոդվածի 3-րդ կետի թեկնածուների և կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) վարկանիշների վերաբերյալ սոցիոլոգիական հարցման արդյունքներ հրապարակելիս հարցումն իրականացնող կազմակերպությունները պարտավոր են նշել հարցումն իրականացրած կազմակերպութան անվանումը, հարցման ժամկետները, հարցվողների թիվը և ընտրանքի ձևը, հավաքման ձևը և վայրը, հարցի ճշգրիտ ձևակերպումը, հնարավոր սխալի վիճակագրական գնահատականը (տոկոսը) ինչպես նաև պատվիրատուին և այդ հարցման արդյունքները հրապարակելու ֆինանսավորման աղբյուրները:

Քվեարկության օրվան նախորդող 7 օրվա ընթացքում, ներառյալ քվեարկության օրը` մինչև ժամը 20:00-ն, արգելվում է թեկնածուների և կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) վարկանիշների վերաբերյալ սոցիոլոգիական հարցման արդյունքների հրապարակելը:

Իսկ նույն օրնեսգրքի 23-րդ հոդվածի համաձայն արգելվում է մինչև քվեարկության ավարտվելը հրապարակել ընտրողների հարցման արդյունքներն այն մասին, թե ում օգտին են նրանք քվեարկել:

Advertisements
Posted by: yerevanelections | May 19, 2009

List of local NGOs observing the elections of the Yerevan Council

As of May 18, 21 local NGOs have been registered at the Central Electoral Commission of RA to observe the elections of the Yerevan council, which are:

 1. Center of Parliamentarism of Armenia – 20 observers,
 2. “Freedom and Democracy” NGO – 3 observers,
 3. “It’s Your Choice” NGO – 900 observers,
 4. “Transparency International” NGO – 52 observers,
 5. “Center for Community Dialogue and Initiative” (CCDI) NGO – 13 observers,
 6. “Free Society Institute” NGO – 501 observers,
 7. “Free Hayk” benevolent NGO – 78 observers,
 8. “Paros” Center for educational and cultural development of people with disabilities” NGO – 38 observers,
 9. “Justice and Right” NGO – 243 observers,
 10. “Unison” assistance to people with special needs NGO – 96 observers,
 11. “Armenian Association for Conflict and Peace Research” NGO – 216 observers,
 12. “HIV/AID Preventing Union” NGO – 197 observers,
 13. “Open Society” promotion to democracy NGO – 440 observers,
 14. “Nor-Nork Community Development Center” NGO – 263 observers,
 15. “AYB center for legal and community assistance” NGO – 241 observers,
 16. “Nor-Nork students’ association” NGO – 157 observers,
 17. “Erebuni” center for community development NGO – 265 observers,
 18. “Republican center for scientific and creative development” NGO – 227 observers,
 19. “Haghartsin” youth center NGO – 440 observers,
 20. “Armenian committee of Helsinki Civil Assembly” NGO – 11 observers,
 21. “Youth for democracy” NGO – 14 observers.

The information was taken from the web-site of the CEC of Armenia.

Մայիսի 18-ի դրությամբ ՀՀ Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովում գրանցվել են Երևանի ավագանու ընտրությունների դիտորդություն իրականացնող 21 տեղական կազմակերպություններ, որոնք են`

 1. Հայաստանի Պառլամենտարիզմի կենտրոն – 20 դիտորդ,
 2. “Ազատություն և ժողովրդավարություն” ՀԿ – 3 դիտորդ,
 3. “Ընտրությունը քոնն է” ՀԿ – 900 դիտորդ,
 4. “Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ” ՀԿ – 52 դիտորդ,
 5. “Հասարակական երկխոսությունների և նախաձեռնությունների կենտրոն” ՀԿ – 13 դիտորդ,
 6. “Ազատ հասարակության ինստիտուտ” ՀԿ – 501 դիտորդ,
 7. “Ազատ Հայք” բարեգործական ՀԿ – 78 դիտորդ,
 8. “Հաշմանդամների “Փարոս” կրթության և մշակույթի զարգացման կենտրոն” ՀԿ – 38 դիտորդ,
 9. “Արդարություն և իրավունք” ՀԿ – 243 դիտորդ,
 10. Հատուկ կարիքներով մարդկանց աջակցության “Ունիսոն” կենտրոն ՀԿ – 96 դիտորդ,
 11. “Հակամարտությունների և խաղաղության հետազոտման հայկական ասոցիացիա” ՀԿ – 216 դիտորդ,
 12. “ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման միավորում” ՀԿ – 197 դիտորդ,
 13. “Բաց հասարակություն” ժողովրդավարության աջակցության ՀԿ – 440 դիտորդ,
 14. “Նոր-Նորքի համայնքային զարգացման կենտրոն” ՀԿ – 263 դիտորդ,
 15. “ԱՅԲ իրավական և համայնքային աջակցության կենտրոն” ՀԿ – 241 դիտորդ,
 16. “Նոր-Նորքի ուսանողական ասոցիացիա” ՀԿ – 157 դիտորդ,
 17. “Էրեբունի” համայնքների զարգացման կենտրոն ՀԿ – 265 դիտորդ,
 18. “Գիտակրթական և ստեղծագործական զարգացման հանրապետական կենտրոն” ՀԿ – 227 դիտորդ,
 19. “Հաղարծին” երիտասարդական ՀԿ – 440 դիտորդ,
 20. “Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի հայկական կոմիտե” ՀԿ – 11 դիտորդ,
 21. “Երիտասարդություն հանուն ժողովրդավարության” ՀԿ – 14 դիտորդ:

Տեղեկությունները վերցված են ՀՀ ԿԸՀ կայքէջից:

Ստորև տրված են Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքի նախընտրական հիմնադրամ կատարված մուծումների և դրանց օգտագործման վերաբերյալ հայտարարագրերը`

 1. Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցություն,
 2. Ժողովրդական Կուսակցություն,
 3. Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցություն,
 4. Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն Կուսակցություն,
 5. “Հայ Ազգային Կոնգրես” նախընտրական դաշինք,
 6. “Օրինաց երկիր” կուսակցություն:

Տվյալները վերցված են ՀՀ Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովի վեբ-կայքից:

Երևանում գտնվող տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների հասցեները տեսնելու համար խնդրում ենք սեղմել այստեղ:

Posted by: yerevanelections | May 14, 2009

Addresses of Precinct Electoral Commissions located in Yerevan

To see the addesses of Precinct Electoral Commission located in Yerevan please click here.

Մայիսի 8-ին ՀՀ Սահմանադրական դատարանը վճիռ կայացրեց ՀՀ Ընտրոական Օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 1-ին պարբերության մասով, ըստ որի համայնքի ընտրողների ցուցակում ընդգրկվում են ընտրելու իրավունք ունեցող յուրաքանչյուր ոք, ինչպես նաև այս համայնքում բնակվող և որևէ համայնքում հաշվառում չունեցող,  իսկ սույն կետի երկրորդ պարբերությամբ նախատեսված դեպքում` նաև այլ համայնքում հաշվառված քաղաքացիները: Ընտրելու իրավունք ունեցող և հաշվառում չունեցող քաղաքացիները ընտրողների ցուցակում ընդգրկվելու վերաբերյալ հայտ պետք է ներկայացնի իր համայնքի ղեկավարին կամ ՀՀ Ոստիկանության Անձնագրերի և Վիզաների վարչության (ՕՎԻՐ) կամ նրա համապատասխան տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարին:

Սահմանադրական Դատարանը վճռեց, որ Ընտրական Օրենսգրքի վերոնշյալ հոդվածը չի հակասում ՀՀ Սահմանադրությանը, սակայն դա կիրառելի է միայն համապետական ընտրությունների դեպքում, որը նշանակում է Երևանում բնակվող, բայց Երևանի գրանցում չունեցող ՀՀ քաղաքացիները չեն կարող մասնակցել Երևանի ավագանու ընտրություններին:

On May 8 the Constitutional Court of the Republic of Armenia issued a verdict on the Paragraph 1 of the Point 3 of the Article 10 of the Electoral Code of RA, saying that everyone who has the right to vote under the Article 2 of the Code, as well as those residing but not registered in any community and citizens registered in another community shall be included in the voter list of community. Citizens, who have the right to vote but are not registered shall submit an application to be included in the voter list to the head of the community or the head of Passport and Visa Department of RA Police (OVIR) or its approriate territorial agency.

The verdict of the Constitutional Court found that the above-mentioned article had no contradiction with the Constitution of RA, but was only applicable for national elections, which means that Armenian citizens residing but not registered in Yerevan can nort vote during the elections of the Yerevan Council.

Posted by: yerevanelections | May 13, 2009

List of local NGOs observing the elections of the Yerevan Council

As of May 11 6 local NGOs have been registered at the Central Electoral Commission of RA to observe the elections of the Yerevan council, which are:

 1. Center of Parliamentarism of Armenia – 20 observers,
 2. “Freedom and Democracy” NGO – 3 observers,
 3. “It’s Your Choice” NGO – 900 observers,
 4. “Transparency International” NGO – 52 observers,
 5. “Center for Community Dialogue and Initiative” (CCDI) NGO – 13 observers,
 6. “Free Society Institute” NGO – 501 observers.

The information was taken from the web-site of the CEC of Armenia.

Մայիսի 11-ի դրությամբ ՀՀ Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովում գրանցվել են Երևանի ավագանու ընտրությունների դիտորդություն իրականացնող 6 տեղական կազմակերպություններ, որոնք են`

 1. Հայաստանի Պառլամենտարիզմի կենտրոն – 20 դիտորդ,
 2. “Ազատություն և ժողովրդավարություն” ՀԿ – 3 դիտորդ,
 3. “Ընտրությունը քոնն է” ՀԿ – 900 դիտորդ,
 4. “Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ” ՀԿ – 52 դիտորդ,
 5. “Հասարակական երկխոսությունների և նախաձեռնությունների կենտրոն” ՀԿ – 13 դիտորդ,
 6. “Ազատ հասարակության ինստիտուտ” ՀԿ – 501 դիտորդ:

Տեղեկությունները վերցված են ՀՀ ԿԸՀ կայքէջից:

« Newer Posts - Older Posts »

Categories